Het gebied van Drents Glasvezel Collectief

De doelstelling is een glasvezelnetwerk aan te leggen in het hele gebied van Drents Glasvezel Collectief en hiermee te starten in de loop van 2018.
Hoe gaan  we dit realiseren, samen met onze partners: Verbind Drenthe, de provincie Drenthe, Rendo en de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen?

Er is een plan van aanpak opgesteld, waarin verschillende fasen doorlopen zullen worden (zie bijgevoegd schema). Hierin wordt rekening gehouden met de aanzienlijke verschillen die er momenteel zijn tussen de verschillende deelnemende initiatieven in ons Collectief wat betreft de voorbereiding tot nu toe.

Op dit moment (augustus 2017) heeft de provincie voor alle dorpen een marktconsultatie uitgevoerd en weten we dat commerciële marktpartijen niet van plan zijn in de komende jaren snel internet aan te leggen in onze dorpen.
Bijna alle initiatieven hebben een belangstellingspeiling uitgevoerd in hun gebied of zijn daar momenteel mee bezig.

Ondertussen is in samenwerking met Verbind Drenthe en ondersteund door een professioneel bedrijf (GeoStruct) een gebiedsafbakening uitgevoerd voor ons hele gebied. Hiermee ligt vast welke woon-, recreatie- en industrie-adressen bereikt worden met ons netwerk. Om de doelstelling van de provincie (“alle inwoners met slechte internet verbindingen krijgen uiterlijk in 2019 de kans voor aansluiting op een supersnel netwerk” ) waar te kunnen maken worden in principe alle adressen binnen het gebied meegenomen in het netwerk. Dus ook de afgelegen adressen die niet opgenomen waren in de plannen van lokale initiatieven worden in het plan betrokken.

Op basis van deze gebiedsafbakening wordt momenteel door het genoemde bedrijf, in samenwerking met Verbind Drenthe, een netwerkontwerp opgesteld, dat weer past binnen een provinciebreed ontwerp.

Aanleg glasvezelnetwerk Drents Glasvezel Collectief

Uit dit ontwerp volgen de kosten per aansluiting, voor zowel de grijze als de witte gebieden en dit zijn weer de basisgegevens voor de zg. businesscase.
Deze berekening wordt opgesteld, weer samen met Verbind Drenthe, zodra het ontwerp gereed is, rekening houdende met een aantal aansluitvoorwaarden.

Ondertussen wordt de aanpak voor een financieringsmodel uitgewerkt, naar voorbeeld van Glasvezel De Wolden, waarin Provincie, Rendo en de gemeenten een bijdrage leveren, grotendeels in de vorm van leningen, voor een klein deel in de vorm van aandelen. Hierover zullen de gemeenteraden op voorstel van de respectievelijke B&W’s in september/oktober een besluit nemen.

Daarna worden enkele providers (3 of 4?) providers gekozen, nadat Verbind Drenthe raamovereenkomsten heeft gesloten met deze providers. Vervolgens wordt alle inwoners in ons gebied de mogelijkheid geboden een abonnement af te sluiten met een provider naar keuze en zich aan te sluiten bij ons Collectief.

Alleen als er voldoende deelname is kan de aanbestedingsprocedure van start gaan en kan per deelgebied begonnen worden met de aanleg van het netwerk en krijgt uiteindelijk iedereen de beschikking over supersnel internet via een glasvezelverbinding.