Op dit moment (begin november 2016) is de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ grotendeels bijgewerkt; met name zijn de antwoorden toegevoegd op de meeste vragen die bij de Informatieavonden in de verschillende dorpen zijn gesteld. Heeft u nog meer vragen, stuur een mailtje naar ‘Info@GlasvanAatotHunze.nl‘ en wij zullen uw vraag beantwoorden en desgewenst toevoegen aan deze rubriek.

In onderstaande vragenrubriek vind u verschillende vragen (met antwoorden) over de coöperatie Glasvezel Noord, zoals het lidmaatschap van de coöperatie, de organisatie (incl. algemene voorwaarden statuten) en de financiering van het  glasvezelnetwerk.

 • Lidmaatschap
 • Financiering
 • Organisatie
Expand All | Collapse All
 • 1. Kan ik wel een aansluiting, maar nu nog geen abonnement nemen?
   

  Dat kan helaas niet. Zie de algemene voorwaarden van Glasvezel Noord.
  De coöperatie stopt in dit geval met de aanleg bij de erfgrens.
  Het probleem is dat er bij de aanleg wel kosten worden gemaakt, maar dat hier geen opbrengsten tegenover staan. Dit betekent dat de overige deelnemers samen deze aanlegkosten moeten betalen.

  • Er wordt wel een mogelijkheid geboden om iets later in te stappen (bijvoorbeeld een paar maanden) omdat u nog een lopend abonnement heeft dat nog niet opgezegd kan worden.

  Let wel: Het is voor ons initiatief erg belangrijk dat iedereen direct een abonnement afsluit; dat is de basis voor de financiering. Worden er te weinig abonnementen afgesloten, dan kan het plan niet doorgaan!

 • 2. Welke kosten worden verrekend als ik na 2 of 3 jaar alsnog uitstap?
   

  Bij opzegging van het lidmaatschap binnen 5 jaar, zonder overstap naar een andere provider van de coöperatie, betaalt u het resterende deel van de werkelijke aanlegkosten naar uw woning. Hierbij wordt het gedeelte dat u al betaald heeft verrekend.

  Verder betaalt u nog voor 36 maanden lidmaatschap van de coöperatie.

  Een voorbeeld:

  • aanlegkosten naar uw woning: € 1750,-
  • u zegt op na 3 jaar
  • u betaalt dan 2/5 van € 1750,-  is: € 700,-
  • 36 maanden lidmaatschap a € 5,- is € 180,-
  • totaal:  € 980,-

  N.B. De aanlegkosten naar een woning verschillen; deze zijn bijvoorbeeld hoger bij grotere afstanden van woonhuis tot de hoofdkabel in de straat. Het minimumbedrag voor de aanlegkosten is € 1750,-

 • 3. Hoe kan ik me aanmelden voor een abonnement
   

  Dat kan op twee manieren:

  • * Via de site van de door u gekozen provider. Daar kunt u alle gegevens invullen die nodig zijn voor het afsluiten van een abonnement.
  • * Door het papieren aanmeldformulier van de door u gekozen provider in te vullen en af te geven bij een van de contactpersonen in uw dorp.

  Aanmelding via de site heeft onze voorkeur. Dan is de kans op fouten het kleinst.

  Door u aan te melden wordt u automatisch lid van de coöperatie Glasvezel Noord.

  Overigens is aanmelding voor een basispakket op dit moment voldoende; in de aansluitfase krijgt u de kans om diverse opties, zoals een telefoonabonnement, interactieve tv of een hogere internetsnelheid toe te voegen.

  Voor de volledigheid hierbij de aanmeld-links naar NetVisit en PlinQ

 • 4. Waarom moet ik me aanmelden voor 1 december 2016 en niet volgend jaar of nog later?
   

  Het hele glasvezelproject staat of valt met de haalbaarheid van de financiering: als ons 'Glas van Aa tot Hunze-initiatief zich definitief aansluit bij de coöperatie Glasvezel Noord moet het businessplan van deze coöperatie nog steeds sluitend zijn. Dit lukt als 65% van de adressen in onze 7 dorpen meedoet.

  Met de Coöperatie Glasvezel Noord hebben we de afspraak gemaakt dat we begin december 2016 zullen aangeven of we dit percentage bereikt hebben. Als we dit halen wordt er een financieringsplan opgesteld en een lening aangevraagd bij de provincie.

  Het is dus essentieel dat iedereen zich aanmeld voor 1 december 2016,  als we dit percentage niet gehaald hebben gaat de aanleg niet door.

 • 5. Wat gebeurt er als ik mijn huis verkoop?
   

  Stel je meld je aan, maar verkoopt het huis voordat de glasvezel is aangelegd

  Mensen die hun huis verkopen tussen nu en de aansluiting van hun woning mogen inschrijven zonder dat zij of de toekomstige koper, aan het het provider-contract gehouden worden. Wil de koper van hun huis het contract overnemen, dan is dat natuurlijk prima, maar zo niet, dan kan de verkoper zijn/haar aanmelding zonder financiële verplichtingen annuleren. Belangrijk voor onze telling is dat zij per 1 december wel meetellen. Voor ons initiatief is daarom aanmelden belangrijk, ook al ben je van plan je huis op korte termijn te verkopen.

  Stel je meld je aan, de glasvezel is aangelegd en je verkoopt daarna het huis

  Voor de koper, nadat het netwerk is aangelegd, is het glasvezel-contract met de provider een contract als elk ander, dat overgenomen moet worden bij de overdracht van het huis, bij de notaris.

  Net zoals bijvoorbeeld voor de waterschapslasten van het resterende deel van het jaar, neemt de koper bij de overdracht de verplichting over voor de glasvezelaansluiting. Als deze het lidmaatschap daarna niet wil voortzetten zal de koper aan de coöperatie de aanlegkosten  moeten terugbetalen + 3 jaar lidmaatschapskosten. Zie ook de vraag over dit onderwerp op deze site , Vraag en Antwoord, Coöperatie, Lidmaatschap, kostenverrekening na 2 of 3 jaar.

 • 1. Waar komt het benodigde kapitaal vandaan?
   

  Als Glas van Aa tot Hunze volgen wij dezelfde aanpak die Glasvezel Noord al (succesvol) gevolgd heeft bij haar business- en financieringsplan voor het oorspronkelijke Noordenveld Zuid West-initiatief.

  Na het behalen van de cruciale 65% deelname stelt de coöperatie voor ons een business- en financieringsplan op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provincie. Als dit plan geaccepteerd is stelt de provincie 2 leningen ter beschikking voor de aanleg van het netwerk in ons Glas van Aa tot Hunze-gebied: een voor de zg. witte aansluitingen tegen een laag rente-tarief en een voor de zg. grijze aansluitingen tegen een marktconform-tarief.

   

 • 2. Waarom moet ik me aanmelden voor 1 december 2016 en niet volgend jaar of nog later?
   

  Het hele glasvezelproject staat of valt met de haalbaarheid van de financiering: als ons 'Glas van Aa tot Hunze-initiatief zich definitief aansluit bij de coöperatie Glasvezel Noord moet het businessplan van deze coöperatie nog steeds sluitend zijn. Dit lukt als 65% van de adressen in onze 7 dorpen meedoet.

  Met de Coöperatie Glasvezel Noord hebben we de afspraak gemaakt dat we begin december 2016 zullen aangeven of we dit percentage bereikt hebben. Als we dit halen wordt er een financieringsplan opgesteld en een lening aangevraagd bij de provincie.

  Het is dus essentieel dat iedereen zich aanmeld voor 1 december 2016,  als we dit percentage niet gehaald hebben gaat de aanleg niet door.

 • 3. Wat ontvangt de coöperatie van de provider per abonnement ?
   

  Het grootste deel van de abonnementsgelden die geïnd worden door de provider vloeien weer terug naar de coöperatie. Zie het plaatje van de 'kostenopbouw'.

  kostenopbouwDe provider betaalt voor elk abonnement (alles-in-een,  alleen internet of alleen digitale tv) een bijdrage voor het gebruik van het netwerk, eigenlijk de huur van het netwerk. Daarnaast int de provider ook de coöperatiebijdrage. In totaal draagt de provider dus maandelijks € 35,- af aan de coöperatie.
  In feite zijn dit de basisinkomsten van de coöperatie; daarmee moeten de leningen worden afgelost.

   

 • 4. Vervalt het 'gebruiksdeel van het netwerk' als de lening is afgelost?
   

  kostenopbouw

  Als de lening is afgelost worden de maandelijkse kosten voor de coöperatie aanzienlijk minder. Welke gevolgen dat precies zal hebben voor de de abonnementsprijzen valt op dit moment echter nog niet te overzien, daarvoor is de aflossingperiode veel te lang. Een flinke verlaging van deze prijzen ligt echter zeker in het verschiet.

 • 5. Hoe groot is de kans dat de abonnementskosten over een paar jaar flink omhoog gaan ?
   

  Die kans is echt klein, en wel om twee redenen: de noodzaak vanuit de coöperatie ontbreekt hiervoor en de providers hebben al jaren laten zien dat kun abonnementskosten nauwelijks omhoog gaan. Zie bijgaand plaatje van de kostenopbouw.

  kostenopbouw

  A. kosten van de coöperatie
  Deze bepalen het grootste deel van de abonnementsprijs.
  Het overgrote deel van de kosten van de coöperatie bestaat uit de aanleg van het netwerk en de daarmee verbonden financiering en leningen. Deze kosten liggen vast; er is geen enkele reden om deze bedragen te verhogen in de komende jaren.

  B. Dienstendeel van de providers.
  Deze kosten worden bepaald door hun dienstverlening en het aanbod van zenderpakketten. De kosten van dienstverlening zullen niet met sprongen omhoog gaan. De kosten van de pakketten kunnen stijgen, en de verwachting is dat dit ook kan gebeuren voor specifieke pakketten (sport, films), maar niet voor het standaard-aanbod. Eventuele kostenstijgingen in de pakketten zullen overigens bij andere providers op een vergelijkbare manier merkbaar zijn.
  De ervaring met beide providers laat zien dat ze nauwelijks prijsstijgingen hebben doorgevoerd in de afgelopen jaren.

   

 • 1. Is ieder lid hoofdelijk aansprakelijk voor de coöperatie?
   

  De coöperatie Glasvezel Noord is een  'Coöperatie U A', d.w.z. met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk als er financieel iets mis gaat. Ieder lid is wel mede-eigenaar van de coöperatie, maar loopt geen groot financieel risico.

  Dit is als volgt verwoord in artikel 4 van de statuten:

  "Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort na ontbinding van de Coöperatie is uitgesloten."

  Om de (concept-) statuten in te zien, klik hier

   

 • 2. Hoe wordt de participatie van elke deelnemer in de cooperatie vastgelegd? Gebeurt dit door middel van certificaten of aandelen ?
   

  Bij een coöperatie zijn de leden samen eigenaar van de onderneming. Dit hoeft niet vastgelegd te worden in de vorm van certificaten of aandelen. Zoals gebruikelijk (en noodzakelijk) wordt het 'bezit' van de coöperatie jaarlijks vastgelegd in een jaarrekening en deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Ieder individueel lid bezit dus als het ware 'het totale eigendom, gedeeld door het aantal leden'.

 • 3. De providers zijn relatief kleine leveranciers; hoe onafhankelijk zijn ze en wat gebeurt er bij faillissement
   

  Hoewel de providers beide niet groot zijn hebben ze hun sporen wel verdiend; NetVisit via de stichting kabel tv Veendam (SKV) en PlinQ in diverse glasvezelprojecten en andere internet-projecten over het hele land.

  Naar onze mening hanteren ze een heel bruikbare mix van samenwerken waar het kan en zich duidelijk profileren om hun onderlinge verschil goed naar voren te laten komen. Deze verschillen hebben met name betrekking op het niveau van interactieve tv.

  Mocht een faillissement dreigen, maar de kans daarop lijkt ons zeer klein, dan is de huidige schaalgrootte van zowel de coöperatie als de providers een groot voordeel. Dan kan zeer snel een passende oplossing gevonden worden.

  Het belangrijkste is echter dat handhaving van de dienstverlening - ten allen tijde - door zowel de coöperatie als de providers als de allerhoogste prioriteit gezien wordt.

  In financiële zin is het risico bij faillissement van een provider voor de coöperatie zeer klein. Volgens de opgestelde contracten worden de binnenkomende abonnementsbijdragen (voor gebruik van het netwerk en het coöperatielidmaatschap) direct doorgesluisd naar de coöperatie.

 • 4. Wat is de verplichting van de coöperatie en van de provider om storingen op te lossen. Binnen hoeveel uur wordt een storing opgelost?
   

  Het hangt af van het type storing wie aan bod is om de storing op te heffen. Als er iets mis is met het glasvezelnetwerk zelf (bijvoorbeeld schade door het kapot trekken van de kabel), is de coöperatie aan de beurt. Dit wordt laag 1 genoemd. Er vinden op dit moment besprekingen plaats over een beheer- en onderhoudscontract met de aannemer die het netwerk gaat aanleggen. Daarin zullen afspraken worden gemaakt over dit soort zaken.

  Als het probleem bij de provider ligt moet deze een oplossing vinden. In het nog af te sluiten contract met de provider gaat dit ook geregeld worden. Dit is laag 3.

  Er is nog een technische laag tussen provider en het glasvezelnetwerk (laag 2). Ook daar kan een probleem ontstaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk, welke aanbieder laag 2 gaat verzorgen. Uiteraard worden in het af te sluiten contract ook hiervoor responstijden afgesproken.