fig_snelInternetDrenthe**** Deze pagina wordt nog aangepast ****

 

De provincie Drenthe heeft de beschikbaarheid van breedbandinternet voor heel Drenthe tot speerpunt gemaakt van het college-akkoord 2015-2019. Heel concreet is haar harde doelstelling om eind 2019 alle ‘witte’ aansluitingen in de provincie (24.000 in aantal) van supersnel internet te hebben voorzien. Om dit bereiken voert de provincie een stimuleringsbeleid om alle lokale initiatieven te ondersteunen, soms voor de aanleg van netwerken in alleen de witte gebieden, maar vaak voor ‘wit en grijs’ samen om de haalbaarheid te vergroten.

De provincie Drenthe stimuleert de aanleg van breedbandnetwerken in de buitengebieden op een aantal manieren.

Breedbandplatform Drenthe

De provincie heeft een organisatie opgezet voor stimulering en informatievoorziening voor plaatselijke initiatieven: het Breedbandplatform Drenthe. Dit platform ontvangt subsidie van de provincie Drenthe om alle lokale breedbandinitiatieven te ondersteunen. Dit platform presenteert zich onder de naam: Verbind Drenthe.
Deze organisatie is enerzijds zeer behulpzaam bij het opstarten van de plaatselijke glasvezelprojecten door kennisoverdracht en het inhuren en inschakelen van externe experts in het voorbereidingstraject van interessepeiling t/m aanbestedingsfase. Begin 2017 is deze ondersteuning aanmerkelijk groter geworden, mede dankzij een petitie vanuit Glas van aa tot Hunze en Yde de Punt aan gedeputeerde Jumelet voor een betere ondersteuning. Deze petitie werd maar liefst door 21 van de 35 initiatieven ondertekend en werd door de provincie en Verbind Drenthe zeer ter harte genomen. De gevraagde actiepunten in de petitie vormen ondertussen de kern van het ‘Plan van Aanpak’ van Verbind Drenthe.

Subsidie

In het najaar van  2015 heeft de provincie Drenthe voor de opstart van ons project een subsidie van ca. € 36.000,- beschikbaar gesteld voor alle activiteiten die nodig zijn voor:

  • het haalbaarheidsonderzoek
  • de gebiedsanalyse
  • de vraagbundeling

om daarmee draagvlak te realiseren voor de aanleg van een glasvezelnetwerk en om de kosten per aansluiting vast te stellen.

Voorfinanciering en garantiestelling aanlegkosten

Vanaf de beginfase deed de provincie de toezegging te zorgen voor voorfinanciering en garantiestelling voor een deel van de aanlegkosten. Hierbij gaat het met name om de zogenaamde witte gebieden, waarin op dit moment internetverbindingen alleen nog maar mogelijk zijn via de veel te trage ADSL telefoonkabel. Deze steun betekent met name het verstrekken van leningen met een laag rentetarief voor de witte gebieden. Dat deze ondersteuning alleen geldt voor de witte aansluitingen wordt met name bepaald door de beperkende Europese regels voor concurrentiebeding voor deze sector.

Ondertussen is gebleken dat een grotere rol voor financiering door de provincie mogelijk is. Dit houdt in dat de provincie ook leningen ten behoeve van een grijs gebied mag verstrekken of garanderen, maar dan tegen een marktconform tarief. Dit blijkt te kunnen onder voorwaarden. De belangrijkste hiervan is: ‘grijs ten behoeve van wit’; dit houdt in dat de provincie marktconforme leningen mag geven voor ‘grijs’ als hiermee de kansen worden vergroot voor het realiseren van een breedband-netwerk in een wit gebied.

Dit biedt voor Glas van Aa tot Hunze zeer goede perspectieven om de financiering rond te krijgen en is daarmee voor ons van doorslaggevende betekenis.

Om één en ander mogelijk te maken hebben Provinciale Staten in juli 2016 het besluit genomen € 80 miljoen beschikbaar te stellen voor leningen t.b.v. de financiering van projecten met zowel witte als grijze aansluitingen.

Gemeenten

Opvallend is dat de gemeenten in Drenthe een minder vooraanstaande rol hebben bij het realiseren van de plannen voor snel internet dan de provincie. Dit heeft enerzijds te maken met onderlinge afspraken dat de provincie het voortouw zal nemen en anderzijds met bovengenoemde inperkingen t.g.v. de Europese regels.
Uit contacten met de betrokken gemeenten binnen ons ‘Glas van Aa tot Hunze’ initiatief is wel gebleken dat de gemeenten zeer positief staan tegenover onze plannen en deze van harte ondersteunen.

In de afgelopen maanden heeft de Stuurgroep van ons project overleg gehad met de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen over wat zij concreet voor ons kunnen betekenen.

In de volgende fase van het project, in het najaar van 2016, wordt met de samenwerkende gemeenten, inclusief de gemeente Noordenveld, overlegd over de vergunningen en andere procedures rond de aanleg van het glasvezelnetwerk. Concreet wordt voorgesteld dezelfde aanpak die in Noordenveld gevolgd is voor (toen nog) de coöperatie Noordenveld Zuid West door te trekken naar het Glas van Aa tot Hunze-gebied.